BIP
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – SPWRIT
 

:::::::::::::: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ::::::::::::::

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznej Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi.
Data publikacji strony internetowej: 2018-12-19
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści obecnie niedostępne, nad którymi trwają prace:

  • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo
  • brak mobilnej wersji strony

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt kontakt@spwrit.elodz.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 653 76 75.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Wnioski i żądania powinny zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content