Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-09.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Elżbieta Wieszczak,
  • adres e-mail - kontakt@spwrit.elodz.edu.pl,
  • numer telefonu - 42 653 76 75,
  • adres do korespondencji - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, ul. Hipoteczna 3/5, 91-335 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi,

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii znajduje się przy ul. Hipotecznej 3/5. Wejście do budynku znajduje się po prawej stronie bramy wjazdowej. Przed wejściem znajduje się pojedynczy stopień, brak podjazdu dla wózków. Drzwi opatrzone są zamkiem elektromagnetycznym, otwierane za pomocą domofonu, umieszczonego po prawej stronie. Aby wejść do poradni należy przycisnąć przycisk z napisem SPWRiT. W budynku mają swoją siedzibę dwie instytucje.

Do wnętrza budynku prowadzi jedna klatka schodowa, łącząca 5 kondygnacji. Schody posiadają podesty spoczynkowe między kondygnacjami. Brak windy.

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii posiada swoje pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Każda kondygnacja zawiera korytarze po prawej i po lewej stronie z gabinetami terapeutów. Wejścia do korytarzy z klatki schodowej nie zawierają podwyższonych progów.

Sekretariat poradni znajduje się na drugim piętrze, w końcu korytarza po prawej stronie, w pomieszczeniu 208.

WC jest umieszczone na pierwszym i drugim piętrze, w korytarzu po prawej stronie.

W budynku brak platform, pochylni, informacji głosowej oraz pętli indukcyjnej. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wizyty mogą być organizowane w pomieszczeniach na parterze, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu wizyty.

Wejście do pomieszczeń na parterze znajduje się od frontu budynku, bezpośrednio od ulicy. Przed wejściem znajduje się pojedynczy stopień. Brak pochylni i podjazdu.

Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów.

Wejście do poradni osoby z psem asystującym jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty i w warunkach zapewniających innym klientom poradni poczucie bezpieczeństwa. Pies powinien być wyposażony w uprząż. Właściciel powinien posiadać certyfikaty uprawnień psa oraz aktualne zaświadczenia o wymaganych szczepieniach. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa. Z uwagi na potrzeby innych klientów, osobie z psem asystującym towarzyszyć będzie wyznaczony pracownik, od wejścia do budynku poradni, w uprzednio ustalonym terminie.

Poradnia nie oferuje możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dojazd do poradni: od ul. Limanowskiego tramwajem 2AiB,przystanek znajduje się w odległości 100 metrów, na ul. Hipotecznej i Klonowej autobus 99, w odległości 20 i 50 metrów, w zależności od kierunku jazdy.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.